Cele: LsarpuS

Lokalne dziaania w zaspakajaniu potrzeb mieszkacw. Miasta i Gminy Supral

Samoorganizacja i dziaanie mieszkacw w celu podnoszenia standardu ycia spoecznego w Miecie i Gminie Supral.

Angaowanie i stymulacja wadz samorzdowych w sprawy zwizane z potrzebami mieszkacw Gminy Supral.

Realizacja pomocy wadzom samorzdowym w dziaaniu na rzecz mieszkacw zwaszcza przez organizacj rekreacji turystki i kultury i ycia codziennego.

Promocja i aktywizacja udziau przedsibiorcw lokalnych w inicjatywach obywatelskich w Miecie i Gminie Supral

Uaktywnienie mieszkacw do chci doradztwa zwizanej z rozwojem Miasta i Gminy Supral

Spoeczestwo, zainteresowane i dce do wyrabianie poczucia odpowiedzialnoci za jej dobro.